8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM P08211046;
USES 
  WINCRT;
VAR 
 A,I:INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ispis brojeva koji nisu djeljivi sa a od 1 do 5');
 WRITELN('UNESI A ');
 READLN(A); 

 I := 1;
 WHILE I <= 5 DO
  BEGIN
   IF I MOD A <> 0 THEN WRITELN ('I=',I);
   I := I + 1;
  END;
	
END.

Ispis na ekranu:

Index