8.2.. Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 5.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD 5 <> 0 u naredbi IF unutar WHILE petlje.

PROGRAM p08211048;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
BEGIN
 Writeln('Nisu djeljivi sa 5 od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);

 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= n DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF i MOD 5 <> 0 THEN
    Writeln('i = ', i); { ispis u petlji }
   i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;           { kraj while petlje }
   
END.

Ispis na ekranu:

Index