8.2.. Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa a se izvodi logičkim izrazom i MOD a = 0 u naredbi IF unutar WHILE petlje.

PROGRAM p08211049;
{ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.}
USES
 WinCrt;
VAR             { deklarisanje promjenljivih }
 n, a, i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('1 do n djeljivi sa a');
 WRITE('n ');
 READLN(n);

 WRITE('djeljivi sa ');
 READLN(a);

 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= n DO      { dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF i MOD a = 0 THEN
    Writeln('i = ', i); { ispis djeljivih sa a }
   i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;           { kraj while petlje }
   
END.

Ispis na ekranu:

Index