8.2..Ispisati prirodne brojeve od 1 do 9.

Opis programa: Program se razlikuje od prethodnoh programa jer je krajnja vrijednost 9.

Listing programa:

PROGRAM p08211055;
{Ispisati prirodne od 1 do 9}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('ispis od 1 do 9');

 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 9 DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
   BEGIN
    Writeln('i = ', i); { ispis kontrolne varijable}
    i := i + 1;     { kontrolna varijabla }
   END;

END.

Ispis na ekranu:

Index