8.2..Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 9. .

Opis programa: Program se razlikuje od prethodnoh programa jer je krajnja vrijednost 9.

Listing programa:

PROGRAM p08211056;
{Ispisati parne od 1 do 9}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('ispis parnih od 1 do 9');

 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 9 DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
   BEGIN
    IF i MOD 2 = 0 THEN     {paran?}
       Writeln('i = ', i);  {ispis kontrolne varjiable}
    i := i + 1;         { kontrolna varijabla }
   END;

END.

Ispis na ekranu:

Index