8.2..Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do m.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08211059;
{Ispisati neparne od 1 do m}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i, m : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('ispis neparnih od 1 do m');
 WRITE('m ');
 READLN(m);

 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= m DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
   BEGIN
    IF i MOD 2 <> 0 THEN   { neparan? }
      Writeln('i = ', i);  { ispis kontrolne varjiable }
    i := i + 1;        { kontrolna varijabla }
   END;

END.

Ispis na ekranu:

Index