8.2..Ispis prirodnih brojeva od k do m koji su djeljivi sa c.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08211060;
{Ispisati od k do m djeljive sa c}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i, k, m, c : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('ispis neparnih od 1 do m');
 WRITE('k ');
 READLN(k);
 WRITE('m ');
 READLN(m);
 WRITE('c ');
 READLN(c);

 i := k;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= m DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
   BEGIN
    IF i MOD c = 0 THEN    { djeljiv sa c? }
      Writeln('i = ', i);  { ispis kontrolne varjiable }
    i := i + 1;        { kontrolna varijabla }
   END;

END.

Ispis na ekranu:

Index