8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 9 koji su djeljivi sa 3.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08211062;
{brojevi od 1 do 9 djeljivi sa 3}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('1 do 9');
  
 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 9 DO      { dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF i MOD 3 = 0 THEN
    Writeln('i = ', i); { ispis u petlji }
   i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;           { kraj while petlje }
   
END.

Ispis na ekranu:
 

Index