8.2.. Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 9.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08211063;
{Sabrati neparne od 1 do 9}
USES
 WinCrt;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 i, s : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Sabrati neparne od 1 do 9');

 i := 1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 s := 0;         { pocetna vrijednost kumulativne sume }
 WHILE i <= 9 DO      { dok je i <= 9 ponavljaj - pocetak petlje }
   BEGIN
     IF i MOD 2 <> 0 THEN
       s := s + i;   { nova vrijednost kumulativne sume }
     i := i + 1;     { nova vrijednost kontrolne varijable }
   END;
 Writeln('suma neparnih brojeva od 1 do 9 = ', s);  {do broja}

END.

Ispis na ekranu:
 

Index