8.2.. Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 9.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08211064;
{ Proizvod neparnih od 1 do 9 }
USES
 WinCrt;
VAR
 i : INTEGER;
 p : REAL;

BEGIN
 Writeln( 'Proizvod neparnih od 1 do 9');

  i := 0;    { pocetna vrijednost kontrolne varijable i}
  p := 1;    { pocetna vrijednost proizvoda }

  WHILE i <= 9 DO    { dok je i <= 9 ponavljaj - pocetak petlje }
   BEGIN
    IF i MOD 2 <> 0 THEN
     p := p * i;  { nova vrijeddnost proizvoda }
    i := i + 1; ;  { nova vrijeddnost kontrolne varijable i}
   END;
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do 9 = ', p );
END.

Ispis na ekranu:
 

Index