8.2.. Izračunati proizvod brojeva od 1 do m koji su djeljivi sa c.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08211065;
{ Proizvod od 1 do m koji su djeljivi sa c }
USES
 WinCrt;
VAR
 i, m, c : INTEGER;
 p : REAL;

BEGIN
 Writeln('Proizvod od 1 do m koji su djeljivi sa c');
 Write('Do broja ');
 Readln(m);

 Write('Djeljivo ');
 Readln(c);

  i := 1;    { pocetna vrijednost kontrolne varijable i }
  p := 1;    { pocetna vrijednost proizvoda }

  WHILE i <= m DO   { dok je i <= m ponavljaj - pocetak petlje }
   BEGIN
    IF i MOD c = 0 THEN
     p := p * i;  { nova vrijeddnost proizvoda }
    i := i + 1;   { nova vrijeddnost kontrolne varijable i}
   END;
  Writeln('Proizvod od 1 do ', m, ' koji su djeljivi sa ', c, ' = ', p);
END.

Ispis na ekranu:
 

Index