8.2.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa c.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08211066;
{ Proizvod od k do m koji su djeljivi sa c }
USES
 WinCrt;
VAR
 i, k, m, c : INTEGER;
 p : REAL;

BEGIN
 Writeln( 'Proizvod od k do m koji su djeljivi sa c' );
 Write('Od broja ');
 Readln(k);  { od broja k }

 Write('Do broja ');
 Readln(m);  { do broja m }

 Write('Djeljiv sa ');
 Readln(c);  { djeljivi sa brojem c }

  i := k;    { pocetna vrijednost kontrolne varijable i}
  p := 1;    { pocetna vrijednost proizvoda }

   WHILE i <= m DO   { dok je i <= m ponavljaj - pocetak petlje }
    BEGIN
     IF i MOD c = 0 THEN  { djeljiv sa c? }
      p := p * i;  { nova vrijeddnost proizvoda }
     i := i + 1; ;  { nova vrijeddnost kontrolne varijable i}
    END;
   Writeln('Proizvod od ', k, ' do ', m, ' koji su djeljivi sa ', c, ' = ', p );
END.

Ispis na ekranu:
 

Index