8.2.. Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n.

Opis programa: Po učitavanju broja n do kog se izvodi sabiranje postavlja se početna vrijednost sume s (0). Sa naredbom REPEAT je formirana petlja koja mijenja vrijednosti kontrolne varijable i od jedan (1) do n izrazom (i := i + 1). Formiranje sume s je obezbjeđeno unutar ove petlje s := s + i * i.

Listing programa:

PROGRAM 08312005;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, k, n, s : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := k;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   s := s + i * i;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('Suma brojeva od ', k , ' do ', n, ' je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index