8.2.. Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n.

Opis programa: Početnva vrijednost sume je 0 (s := 0). Izraz za uvačavanje sume je s := s + 1/i.

PROGRAM p08312008;
{suma reciprocnih vrijednosti prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k : INTEGER;
 s : REAL;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := k;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   s := s + 1/i;
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma reciprocnih vrijednosti je ', s );
END.

Ispis na ekranu:

Index