8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8.

Opis rješenja: Cifra jedinica se dobija kao ostatak dijeljenjem sa 10 (i MOD 10 = 8). Djeljivost

Listing programa:

PROGRAM p08212014;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, k, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 8');
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 s := 0;
 i := k;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD 10 = 8 THEN
    s := s + i;
   i := i+1;
  END;
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index