8.2.. Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Učitavanje brojeva se izvodi sa WHILE petljom a i sabiranje se izvodi unutar WHILE petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

PROGRAM p08212015;
USES
 WinCrt;
VAR
 i: Integer;
 a, s: Real;
BEGIN
 s := 0;
 i := 1;
 WHILE i <= 10 DO
  BEGIN
   WRITE('Otkcuaj ', i, '. broj ');
   READLN( a );
   s := s + a;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index