8.2.. Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih.

Opis rješenja: Proglašavamo prvo učitani broj kao minimum i ostale provjeravamo, a po potrebi (ako je trenutni broj manji od min) to postaje novi minimum.

Listing programa:

PROGRAM p08212016;
USES
 WinCrt;
VAR
 i: Integer;
 a, min: Real;
BEGIN
 WRITE('Otkcuaj 1. broj ');
 READLN( a );
 min := a;
 i := 2;
 WHILE i <= 10 DO
  BEGIN
   WRITE('Otkcuaj ', i, '. broj ');
   READLN( a );
   IF a < min THEN
    min := a;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('Najmanji broj je ', min);
END.

Ispis na ekranu:

Index