8.2.. Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature.

Opis rješenja: Prvo se učita sa tastature koliko će se sabirati brojeva. Zatim se učitavaju brojevi sa WHILE petljom, sabiranje se izvodi unutar WHILE petlje. Početana vrijednost sume se postavlja izvan petlje.

Listing programa:

PROGRAM p08212017;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
 a, s: Real;
BEGIN
 WRITE('Broj brojeva ');
 READLN( n );
 s := 0;
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   WRITE('Otkcuaj ', i, '. broj ');
   READLN( a );
   s := s + a;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index