8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM p08212011;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, a: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Writeln('Suma prirodnih brojeva djeljivih sa a');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 WRITE('Djeljivi sa brojem ');
 READLN( a );
 s := 0;
 
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD a = 0 THEN
    s := s + i;
   i := i + 1;
  END;
	
 Writeln('Suma je ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index