8.2.. Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

Opis programa: Po upisu granice intervala i postavlja se početna vrijednost sume (s:=0). Zatim počinje WHILE petlja. Prva vrijednost kontrolne varijable i je k. Naredba IF sadrži logički izraz i MOD 2 <> 0 (broj nije paran). Ako je ovaj logički izraz tačan tada se uvećava suma za vrijednost kontrolne varijable i. Proces se ponavalja dok vrijednost kontrolne varijable ne bude veća od n. Ispis je na kraju.

Listing programa:

PROGRAM p08212020;
USES
 WinCrt;
VAR            { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, k, s : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;   { pocetna vrijednost sume }
 
 i := k;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= n DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF i MOD 2 <> 0 THEN { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
    s := s + i;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i } 
   i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;          { kraj while petlje }
  
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma neparnih ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index