8.2.. Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom I MOD 2 <> 0 u naredbi IF unutar WHILE petlje.

PROGRAM P08212021;
USES 
  WINCRT;
VAR          { deklarisanje promjenljivih }
 S,I : INTEGER;   { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Suma neparnih brojeva od 1 do 5');
 S := 0;      { pocetna vrijednost sume }

 I := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 5 DO      { dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF I MOD 2 <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
	  S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i } 	
   I := I + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;           { kraj while petlje }
 
 WRITELN ('Suma neparnih brojeva od 1 do 5 je ',S);
END.

Ispis na ekranu:

Index