8.2.. Suma parnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja: Ovaj program se odlikuje time da u FOR petlji ima provjeru da li je kontrolna varijabla djeljiva sa 2 tj. da li je parna. Provjera se izvodi sa logičkim izrazom I MOD 2 = 0 u naredbi IF. Sabiraju se samo brojevi koji zadovoljavaju dati logički izraz tj. kad je logički izraz istinit.

Opis programa: Po upisu granice intervala i postavlja se početna vrijednost sume (s=0). Zatim počinje FOR petlja. Prva vrijednost kontrolne varijable i je 1. Naredba IF sadrži logički izraz I MOD 2 = 0. Ako je ovaj logički izraz tačan tada se uvećava suma za vrijednost kontrolne varijable i. Proces se ponavalja dok vrijednost kontrolne varijable ne bude veća od n. Ispis je na kraju.

Listing programa:

PROGRAM P08212022;
USES 
  WINCRT;
VAR          { deklarisanje promjenljivih }
 S,I : INTEGER;   { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Suma parnih brojeva od 1 do 5');
 S := 0;      { pocetna vrijednost sume }

 I := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 5 DO      { dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF I MOD 2 = 0 THEN  { ako je i djeljivo sa 2 - parno tada izvedi }
	  S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i } 	
   I := I + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;           { kraj while petlje }
 
 WRITELN ('Suma parnih brojeva od 1 do 5 je ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index