8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM P08212023;
USES 
  WINCRT;
VAR          { deklarisanje promjenljivih }
 N, S, I : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Suma brojeva djeljivih sa 3 od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 S := 0;    { pocetna vrijednost sume }
 
 I := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE I <= N DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF I MOD 3 = 0 THEN  { ako je i djeljivo sa 3 tada izvedi }
	  S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i } 	
   I := I + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;          { kraj while petlje }
	
 WRITELN ('Suma brojeva djeljivih sa 3 od 1 do n = ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index