8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM P08212026;
USES 
  WINCRT;
VAR            { deklarisanje promjenljivih }
 A, N, S, I : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Suma brojeva koji nisu djeljivih sa a od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(N);
 Write('Unesi broj ');
 Readln(A);
 S := 0;      { pocetna vrijednost sume }
 
 I := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE I <= N DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF I MOD A <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa a tada izvedi }
	  S := S + I;     { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i } 	
   I := I + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;           { kraj while petlje }
	
 WRITELN ('Suma brojeva koji nisu djeljivih sa a od 1 do n = ', S);
END.

Ispis na ekranu:

Index