8.2.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7.

Tekstualni algoritam:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08212044;
USES
 WinCrt;
VAR

 i, n : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD 7 = 0 THEN
    p := p*i;
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN('Proizvod brojeva djeljivih sa 7 do' ,n, 'je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index