8.2.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 4 i sa 3.

Tekstualni algoritam:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08212052;
USES
 WinCrt;
VAR

 i, n : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 i := 1;
 WHILE i <= 2*n DO
  BEGIN
   IF((i MOD 4 = 0) AND (i MOD 3 = 0)) THEN
    p := p*i;
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN('Proizvod brojeva djeljivih sa 3 i 4 do' ,n, 'je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index