8.2.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su deljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3.

Opis rješenja: Provjera djeljivosti izvodi se logičkim izrazom IF ((i MOD 2 = 0) AND (i MOD 3 <> 0)) THEN (djeljivi sa 2 i nisu djeljivi sa 3).

Listing programa:

PROGRAM p08212060;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 i := k;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF (i MOD 2 = 0) AND (i MOD 3 <> 0) THEN   
    p := p * i;
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN('Proizvod brojeva djeljivih sa 2 a nisu djeljivi sa 3 je', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index