8.2.. Napisati program za ispisivanje proizvoda brojeva do n koji su djeljivi sa 2.

Listing programa:

PROGRAM P08212063;
USES
 WINCRT;
VAR
 N,I :INTEGER; 
 P: REAL;
BEGIN
 Writeln('Proizvod parnih od 1 do n');
 WRITELN('UNESI N ' );
 READLN(N);
 P:=1;
 I:=1;
 WHILE i <= N DO
  BEGIN
   IF I MOD 2=0 THEN
    P:=P*I	
   i := i + 1;
  END;

 Writeln('Proizvod parnih od 1 do n = ',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index