8.2.. Proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Ovaj program se odlikuje time da u FOR petlji ima provjeru da li je kontrolna varijabla djeljiva sa 2 tj. da li je neparna. Provjera se izvodi sa logičkim izrazom i MOD 2 <> 0 u naredbi IF. Sabiraju se samo brojevi koji zadovoljavaju dati logički izraz tj. kad je logički izraz istinit.

Listing programa:

PROGRAM P08212064;
USES
 WINCRT;
VAR
 I,N:INTEGER; 
 P:REAL;
BEGIN
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do n');
 WRITELN('UNESI N ' );
 READLN(N);
 P:=1;
 
 I:=1;
 WHILE i <= N DO
  BEGIN
   IF I MOD 2<>0 THEN
    P:=P*I	
   i := i + 1;
  END;
	
 Writeln('Proizvod neparnih od 1 do n = ',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index