8.2.. Napisati program za prebrojavanje prirodnih brojeva do n djeljivih sa l.

PROGRAM Br_djeljiv_sa_l;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, l, br: Integer;
BEGIN
 Writeln('Prebrojati od 1 do n djeljive sa l');
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 WRITE ('l ');
 READLN(l);
 br := 0;
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD l=0 THEN
    br := br + 1;
   i := i + 1;
  END;
  Writeln('Ima ',br, ' brojeva djeljivih sa l');
END.

Ispis na ekranu:

Index