8.2.. Napisati program za prebrojavanje neparnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početne vrijednosti za brojač br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br:=br+1). Logički izraz za provjeru parnosti je i MOD 2 = 1 (neparan broj). WHILE petlja je od 1 do n.

Listing programa:

PROGRAM p08212076;
{prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do n}
USES
 WinCrt;
VAR            { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, k, br : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Prebrojati neparne brojeve od 1 do n');
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 br := 0;         { pocetna vrijednost brojaca }
 
 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= n DO      { dok je i <= n ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF i MOD 2 = 1 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
    br := br + 1;    { uvecaj brojac za 1 }
   i:= i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;          { kraj while petlje }
	
 WRITELN('Neparnih od 1 do ',n,' ima ',br);
END.

Ispis na ekranu:

Index