8.2.. Prebrojati prirodne brojeve od 1 do n.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08212084;
{ Prebrojati od 1 do n }
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
 br : REAL;

BEGIN
 Writeln('Prebrojati od 1 do n');
 Write(n);
 Readln(n);

  i := 0;    { pocetna vrijednost kontrolne varijable i }
  br:= 0;    { pocetna vrijednost brojaca}

  WHILE i <= n DO
   BEGIN
    br := br + 1;  { nova vrijeddnost brojaca}
    i := i + 1; ;  { nova vrijeddnost kontrolne varijable i}
   END;
  Writeln('Prebrojati brojeve od 1 do n= ', br);
END.

Ispis na ekranu:
 

Index