8.2.. Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM P08212147;
USES
 WINCRT;
VAR
 I,N:INTEGER; 
 P:REAL;
BEGIN
 WRITELN('1 DO N');
 WRITELN(' UNESI N I A' );
 READLN(N,A);
 P:=1;
 I:=1;
 WHILE i <= N DO
  BEGIN
   IF I MOD A=0 THEN
    P:=P*I	
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN ('P=',P:2:4);
END.

Ispis na ekranu:

Index