8.2.. Ispisati prvih a parnih prirodnih brojeva

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08212179;
{Ispisati prvih a parnih prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i, br, a : Integer;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Ispisati prvih a parnih prirodnih brojeva');
 Write('Unesi koliko parnih brojeva ce se ispsiati: ');
 Readln(a);
  
 Writeln(a, ' parnih prirodnih brojeva');
 br := 0;       { pocetna vrijednost brojaca }
 i := 1;       { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE br < a DO   { dok je br < a (nije ispisano a parnih brojeva) ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF i MOD 2= 0 THEN
    BEGIN
     br := br + 1; { slijedeca vrijednost brojaca }
     Writeln(i);
    END;
   i := i + 1;   { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;        { kraj while petlje }
  
END.

Ispis na ekranu:
 

Index