8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08213036;
{Aritmeticka sredina od 1 do 5 djeljivih sa 3}
USES
 WINCRT;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i, br, s : Integer;  { cjelobrojne promjenljive }
 asr : Real;      { realne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Izracunati aritmeticku sredinu od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3');
 s := 0;    { pocetna vrijednost sume }
 br := 0;    { pocetna vrijednost brojaca }
 
 i := 1;       { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 5 DO   { dok je i <= 5 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF i MOD 3 <> 0 THEN
    BEGIN
     s := s + i;     { nova vrijednost kumulativne sume }
     br := br + 1;    { nova vrijednost brojaca }
    END;
   i := i + 1;   { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;        { kraj while petlje }
  
 asr := s/br;     { aritmeticka sredina je kolicnik sume i brojaca s/br }
 Writeln('Aritmeticka sredina od 1 do 5 djeljivih sa 3 = ', ars);  {do broja}
END.

Ispis na ekranu:
 

Index