8.2.. Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
IME IME IME
IME IME IME
IME IME IME

Opis rješenja: Dvije WHILE petlja od 1 do 3 se mijenjaju brojači..

Listing programa:

PROGRAM p08214001;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j: INTEGER;
BEGIN
 i := 1;
 WHILE i <= 3 DO
  BEGIN  
   j := 1;
   WHILE j <= 3 DO
    BEGIN
     WRITE('IME ');
     j := j + 1;
     END;
   WRITELN;
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index