8.2.. Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
IME
IME IME
IME IME IME

Opis rješenja: Dvije WHILE petlja od 1 do 3 se mijenjaju brojači. Unutrašnja petlja prvo ima jedan prolaz j=1, zatim 2 i na kraju 3 prolaza.

Listing programa:

PROGRAM p08214002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j: INTEGER;
BEGIN
 i := 1;
 WHILE i <= 3 DO
  BEGIN
   j := 1;
   WHILE j <= i DO
     BEGIN
      WRITE('IME ');
      j := j + 1;
     END;
    WRITELN;
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index