8.2.. Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.

--- --- IME
--- IME IME
IME IME IME

Opis programa: Petljom j := 1; WHILE j <= 3-i DO se ispisuju crtice a petlja k := 1; WHILE k <= i DO ispisuje IME. Petlja WHILE i <= 3 DO odredjuje broj redova.

Listing programa:

PROGRAM p08214003;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k: INTEGER;
BEGIN
 i := 1;
 WHILE i <= 3 DO
  BEGIN  
   j := 1;
   WHILE j <= 3-i DO
     BEGIN
      WRITE('--- ');
      j := j + 1;
     END;   
    k := 1;
    WHILE k <= i DO
     BEGIN
      WRITE('IME ');
      k := k + 1;
    END;
   WRITELN;
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index