8.2.. Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.

Opis programa: Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Sporedna dijagonala i+j = n+1

Listing programa:

PROGRAM p08214011;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, k, n : Integer;
 znak : Char;  { znak koji se ispisuje }

BEGIN
 WRITELN('Trougao'); { naslov }
 
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }
 Write('Znak '); 
 Readln(znak);       { znak }
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   j := 1;
   WHILE i + j < n + 1 DO { iznad sporedne dijagonale? }
    BEGIN
     WRITE(' ');     { prazno mjesto}
     j := j + 1;     { kraj While petlje j}
    END;
   k := 1;
   WHILE k <= 2*i - 1 DO
    BEGIN
     WRITE(znak);      { znak }
     k := k + 1;
    END;            { kraj While petlje k}
   WRITELN;
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index