8.2.. Napisati program da ispisuje mala slova engleske abecede.

Opis programa: Petljom WHILE pridružuju se varijabli slovo vrijednosti od malog slova a do malog slova z. . Funkcija ORD prikazuje ASCII kod slova.

Listing programa:

PROGRAM p08214052;
USES
 WinCrt;
VAR
 slovo : CHAR;
BEGIN
 WRITELN('Mala slova engleske abecede');
 slovo := 'a';
 WHILE slovo <= 'z' DO
  BEGIN
   WRITE(slovo, ' ');
   slovo := SUCC (slovo);
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index