8.2.. Učitati visine za n osoba. Ispisati prosječnu i najveću visinu.

 1. učitati do kog broja se izvodi računanje (n)
 2. učitati prvu vrijednost visine
 3. max = a
 4. početna vrijednost sume prva vrijednost(s=a)
 5. početna vrijednost brojača (br =1)
 6. početne vrijednosti za i (i = 2)
 7. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
  učitati vrijednost visine
  s = s + a
  uvećati brojač (br=br+1)
  ako je nova visina veća od tekućeg maksimuma to je novi maksimum
 8. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 9. izračunati količnik sume i brojača (as=s/br)
 10. ispisati izračunatu vrijednosti aritmetičke sredine (as)
 11. ispisati najveću visinu

Listing programa:

PROGRAM najveci;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n , max, s, br, x: Integer;
 as : Real;
BEGIN
 writeln ('Najveca i prosjeća visina od n ucitanih ');
 write ('Broj visina ');
 readln(n);
 write ('1. visina ');
 readln(x);
 max:=x;
 s := x;
 br := 1;
 i := 2;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   write (i, '. visina ');
   readln(x);
   s := s + x;
   br := br + 1;
   IF x > max THEN
    max := x;
   i := i + 1;
  END;
 as := s/br;
 writeln('Najveci od ', n, ' ucitanih je ', max);
 writeln('Prosjecna vrijednost od ', n, ' ucitanih je ', as);
END.

Ispis na ekranu:

Index