8.2.. Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu.

Listing programa:

PROGRAM p08215003;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n , maxvis, maxtez, minvis, mintez, svis, stez, brvis, brtez, vis, tez: Integer;
 asvis, astez : Real;
BEGIN
 writeln ('Najveci, najmanji, najteži i najlaksi kao i prosjecni od n ucitanih');
 write ('n ');
 readln(n);
 write ('Visina ');
 readln(vis);
 write ('Tezina ');
 readln(tez);
 maxtez := tez;
 maxvis := vis;
 mintez := tez;
 minvis := vis;
 svis := vis;
 brvis := 1;
 stez := tez;
 brtez := 1;
 i := 2;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   write('Visina ');
   readln(vis);
   write ('Tezina ');
   readln(tez);
   svis := svis + vis;
   brvis := brvis + 1;
   stez := stez + tez;
   brtez := brtez + 1;
   IF tez > maxtez THEN
    maxtez := tez;
   IF vis > maxvis THEN
    maxvis := vis;
   IF tez < mintez THEN
     mintez := tez;
   IF vis < minvis THEN
    minvis := vis;
   i := i + 1;
  END;
  asvis := svis/brvis;
  astez := stez/brtez;
 writeln('Najvisi od ', n, ' ucitanih je ', maxvis);
 writeln('Najtezi od ', n, ' ucitanih je ', maxtez);
 writeln('Najnizi od ', n, ' ucitanih je ', minvis);
 writeln('Najlaksi od ', n, ' ucitanih je ', mintez);
 writeln('Prosjecna vrijednost visine od ', n, ' ucitanih je ', asvis);
 writeln('Prosjecna vrijednost tezine od ', n, ' ucitanih je ', astez);
END.

Ispis na ekranu:

Index