Ciklična struktura - WHILE petlja - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java i C

15 Napisati program za ispis količnika i modula cjelobrojnog djeljenja prirodnih brojeva do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
18_1 Ispis prirodnih brojeva od 1 do m koji su djeljivi sa 5. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
18_4 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
19_1 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 5. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
20_2 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
20_3 Ispis prirodnih brojeva od k do m koji nisu djeljivi sa c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
30_4 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 17. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
31_1 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_1 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
33_1 Suma parnih prirodnih brojeva od k do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
34_2 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
35_2 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
35_4 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
37_1 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
37_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
37_5 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su parni. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
37_7 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su neparni. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
38_1 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
38_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
40_1 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji imaju cifru jedinica 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
41_1 Ispisati sumu 5 članova Fibonačijevog /FIBONACCI/ niza. Fibonačijev niz je niz u kome su prva dva člana jednaka jedan, a svaki sljedeći član je suma prethodna dva člana niza (1, 1, 2, 3, 5). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
41_2 Ispisati sumu n članova Fibonačijevog /FIBONACCI/ niza. Fibonačijev niz je niz u kome su prva dva člana jednaka jedan, a svaki sljedeći član je suma prethodna dva člana niza (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
42_1 Proizvod prvih 9 prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
42_3 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 9. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
45_1 Proizvod prirodnih od 1 do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
45_3 Proizvod parnih od prvih m prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
45_5 Proizvod neparnih od prvih m prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
45_7 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
45_9 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do m koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
46_5 Izračunati proizvod brojeva od 1 do m koji nisu djeljivi sa c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
52_01 Izračunati proizvod prirodnih od a do b. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
52_2 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
52_4 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do m. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_02 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_04 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
56_2 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
56_3 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji nisu djeljivi sa c. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59_04 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59_05 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59_06 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 15 koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59_07 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 15 koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59_08 Prebrojati brojeve djeljive sa 3 u intervalu od 1 do 9. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59_09 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59_10 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
60_1 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 20 do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
60_3 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
60_4 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
60_5 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
60_6 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
60_7 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
61_1 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa l. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
66_1 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
66_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
66_3 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
66_4 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
71_1 Ispisati prvih 5 neparnih prirodnih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
71_3 Ispisati prvih a parnih prirodnih brojeva počevši od učitane vrijednosti k. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
71_4 Prebrojati koliko brojeva u intervalu od k do n koji sadrže cifru 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
71_5 Ispisati proste brojeve do učitanog broja N. (Prost broje je djeljiv samo sa 1 i sa samim sobom. Koristiti pomoćni brojač). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
72_05 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
72_07 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
72_08 Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
74_1 Aritmetička sredina prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
74_2 Aritmetička sredina prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
74_3 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
74_4 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
74_5 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
74_6 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_01 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_02 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od a do b. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_03 Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_04 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih brojeva od k do n. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_05 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_06 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_07 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_08 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_09 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75_10 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa a. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
76_01 Ispisati sve trocifrene brojeve čija je suma cifara 17. Riješiti sa jednom petljom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
76_02 Ispisati sve trocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak 48. Riješiti sa jednom petljom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
76_03 Ispisati sve četvorocifrene brojeve čija je suma cifara 23. Riješiti sa jednom petljom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
76_04 Ispisati sve četvorocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak 120. Riješiti sa jednom petljom. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
78 Napisati program za računanje sume cifara 10 učitanih prirodnih brojeve. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
88 Napisati program za nalaženje zajedničkog djelioca 2 učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
89_01 Napisati program za učitavanje 3 cifre počevši od cifre najveće težinske vrijednosit. Zatim formira trocifren broj od njih. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
89_02 Napisati program za učitavanje 3 cifre počevši od cifre najveće težinske vrijednosti. Zatim formira trocifren broj od njih. Zatim učitati nove tri cifre, formirati novi trocifreni broje te ispisati brojeve i sumu formiranih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
89_03 Učitati odabrni broj cifara počevši od cifre najveće težinske vrijednosti, pa od njih sastaviti i ispisati prirodni broj. Učitavanje cifara se prekida kada se unese broj manji od 0 ili veći od 9. Ispis formirani broj kao zasebnu vrijednost. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
90_11 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
90_15 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
92_01 Napisati program za ispis dvocifrenih brojeva kao na slici sa dvije petlje (za svaku cifru odvojena petlja):
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
92_02 Napisati program za ispis tablice množenja učitanog broje sa prirodnim brojevima od 1 do 10.
broj * 1 =
broj * 2 =
broj * 3 =
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
96 Naći djelitelje unesenog broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
97 Za učitani broj izračunati sumu njegovih netrivijalnih djelilaca. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
98_1 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 22 + 42 + 62 + 82 + ... + k2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
98_2 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 32 + 62 + 92 + 122 + ... + n2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
98_3 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 42 + 82 + 122 + 162 + ... + n2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
98_4 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 22 + 42 + 62 + 82 + ... + (2k)2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
98_5 Napisati program koji će za učitanu vrijednost n izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 32 + 62 + 92 + 122 + ... + (3n)2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
98_6 Napisati program koji će za učitanu vrijednost n izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = 42 + 82 + 122 + 162 + ... + (4n)2 .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
117_01 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = (m+1) + (m+2) + ... + (m+m).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
117_02 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = (m+1) + (m+2) + ... + (m+n).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
117_03 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
s = (m+1) + (m+2) + ... + (m+2n).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
118_01 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
p = m * (m+1) * (m+2) * ... * (m+m).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
118_02 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
p = m * (m+1) * (m+2) * ... * (m+n).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
118_03 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
p = m * (m+1) * (m+2) * ... * (m+2n).
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
132_1 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
133_1 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
133_2 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
133_3 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
133_4 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
102_1 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + N!
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
100_01 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 2! + 4! + 6! + … + (2n)!
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
138 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
139 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index