8.3.01. Napisati program za  ispis prirodnih brojeva od 1 do 5.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p08311005;
{prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('1 do 5');
 
 i := 1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT         { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  WRITELN('i=',i );   { ispis u petlji }
  i := i + 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 5;      { ponavljaj sve dok nebude i > 5 - kraj repeat petlje }
 
END.

Ispis na ekranu:

Index