8.3.. Napisati program za odredjivanje najvećeg broja od n učitanih.

Listing programa:

program p08311007;
{Najveci broj od n ucitanih}
USES
 WinCrt;
var
 i,n,max, x:integer;
begin
 writeln ('Najveci broj od n ucitanih');
 write ('n x ');
 readln(n,x);
 max:=x;
 i := 2 
 REPEAT
  write('broj');
  readln(x);
  if x > max then
   max := x;
  i := i+1;
 UNTIL i>n;
 writeln('Najveci od n ucitanih je ', max);
END.

Ispis na ekranu:

Index