8.3.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10.

Listing programa:

PROGRAM pro08211017;
USES WinCRT;
VAR
 i: Integer;
 p: Real;
BEGIN
 p:=1;
 i := 1;
  BEGIN
   p := p * i;
   i := i + 1;
 UNTIL i > 10;
 Writeln('proizvod brojeva do 10 je ', p:5:0);
END.

Ispis na ekranu:

Index