8.3.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 3 a krajnja vrijednost je 8.

Listing programa:

PROGRAM p08311023;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 3 do 8');
 
 i := 3;       { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT        { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  WRITELN('i=',i ); { ispis u petlji }
  i := i + 1;    { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i > 8;     { ponavljaj sve dok nebude i > 8 - kraj repeat petlje }
 
END.

Ispis na ekranu:

Index