8.3.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 8 a krajnja vrijednost je 3.

Listing programa:

PROGRAM p08311024;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 3 do 8 unazad');
 
 i := 8;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 REPEAT          { pocetak repeat petlje - radi/ponavljaj }
  WRITELN('i= ', i );  { ispis u petlji }
  i := i - 1;      { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
 UNTIL i < 3;       { ponavljaj sve dok nebude i < 3 - kraj repeat petlje }
 
END.

Ispis na ekranu:

Index