8.3.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD 5 = 0 u naredbi IF unutar REPEAT petlje.

PROGRAM p08311026;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k : INTEGER;
BEGIN
 Writeln('Djeljivi sa 5 od k do n');
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD 5 = 0 THEN
   Writeln(i);
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
END.

Ispis na ekranu:

Index