8.3.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD a = 0 u naredbi IF unutar REPEAT petlje.

PROGRAM p08311027;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, a : INTEGER;
BEGIN
 Writeln('Ispis djeljivih sa a od k do n');
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 WRITE('Djeljivi sa brojem ');
 READLN( a );
 
 i := k;
 REPEAT
  IF i MOD a = 0 THEN
   Writeln(i);
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 
END.

Ispis na ekranu:

Index